Genital Kondilomların Tedavisi

Pap Smear
09/06/2017
Abdominal Histerektomi
09/06/2017

Genital Kondilomların Tedavisi

Genital Kondilomların Tedavisi

Genital Kondilom Sıklığı

genital-sigil-kondilom-tedavisiGe­ni­tal kon­di­lom­lar 120’den faz­la ti­pi olan hu­man pa­pil­lo­ma vi­rüs (HPV) en­fek­si­yo­nu­nun göz­le gö­rü­le­bi­len lez­yon­la­rı­dır.1Otuzdan faz­la HPV ti­pi­nin ano­ge­ni­tal böl­ge­ye spe­si­fik ol­du­ğu bi­lin­mek­te­dir.1,2Cin­sel ak­ti­vi­te­si olan ka­dın­la­rın %20 ile %40’ının HPV ile en­fek­te ol­du­ğu tah­min edil­mek­te­dir.3Ano­ge­ni­tal böl­ge­ye spe­si­fik HPV tip­le­ri­nin yak­la­şık 15’i yük­sek risk­li ve­ya on­ko­je­nik ola­rak sı­nıf­lan­dı­rı­lır.2Ge­ni­tal kon­di­lom­la­rın olu­şu­mun­da da­ha çok dü­şük risk­li HPV tip­le­ri rol oy­na­sa da, ay­nı has­ta­da bir­den faz­la HPV ti­pi­nin en­fek­si­yon oluş­tur­ma ola­sı­lı­ğı­nın yük­sek ol­du­ğu unu­tul­ma­ma­lı­dır.3,4

Risk Faktörleri

Ge­ni­tal kon­di­lom­la­rın in­si­dan­sı­nı et­ki­le­yen baş­lı­ca iki fak­tör yaş ve sek­sü­el dav­ra­nış­tır. Kon­di­lom­lar cin­sel ak­ti­vi­te ile bu­la­şır; cin­sel ak­ti­vi­te­si ol­ma­yan ki­şi­ler­de na­di­ren gö­rü­lür.3Pre­va­lan­sın 18-25 yaş ara­sı cin­sel ak­tif ka­dın­lar­da en faz­la ol­du­ğu bi­lin­mek­te­dir.3,Ka­dın­lar­da pri­mer bu­laş yo­lu va­ji­nal cin­sel iliş­ki­dir. Di­ji­tal-anal, oral-anal ve di­ji­tal-va­ji­nal te­mas ile de vi­rüs bu­la­şa­bi­lir. Anal kon­di­lom­lar vul­var ve­ya pe­ri­ne­al en­fek­si­yon­la­rın ya­yıl­ma­sıy­la ya da anal iliş­ki ile olu­şur.8Cin­sel part­ner sa­yı­sı art­tık­ça en­fek­si­yon ris­ki ar­tar.3Cin­sel yol­la bu­la­şan di­ğer has­ta­lık­lar ve­ya oral her­pes var­lı­ğın­da HPV en­fek­si­yo­nu da­ha sık gö­rül­mek­te­dir.3,4,8Hu­man im­mu­no­def­fi­ci­ency vi­rus (HIV) po­zi­tif ol­gu­lar­da, ay­nı za­man­da ba­ğı­şık­lık sis­te­mi de bas­kı­lan­mış­tır; do­la­yı­sıy­la kon­di­lom­la­ra da­ha da sık rast­la­nır an­cak an­ti­ret­ro­vi­ral te­da­vi alan­lar­da bu ora­nın azal­dı­ğı göz­len­miş­tir.9,10

Ço­cuk­lar­da gö­rü­len ge­ni­tal kon­di­lom­la­rın da­ha çok cin­sel is­tis­ma­ra bağ­lı oluş­tu­ğu dü­şü­nül­mek­te­dir, an­cak ba­zen an­ne­den de ge­çiş söz­ko­nu­su­dur.3HPV ile en­fek­te ge­be ka­dın­lar­da ver­ti­kal ge­çiş hem trans­pla­sen­tal yol­la hem de va­ji­nal do­ğum es­na­sın­da ola­bil­mek­te­dir.3,11HPV ye­ni­do­ğan­da mu­ko­zal, kon­junk­ti­val ve la­rin­ge­al lez­yon­lar oluş­tu­ra­bi­lir. Se­zar­yen ile do­ğum yap­tı­rıl­ma­sı ver­ti­kal ge­çiş ris­ki­ni azalt­ma­mak­ta­dır.12

Kondilom Tedavi Yöntemleri

Ge­ni­tal kon­di­lom­lu has­ta­la­rın %30’un­da hem hü­mo­ral hem de hüc­re­sel im­mü­ni­te­nin et­ki­si ile spon­tan reg­res­yon gö­rü­le­bi­lir.1,13An­cak reg­res­yon vi­rü­sün ta­ma­men te­miz­len­di­ği­ni gös­ter­mez, çün­kü gö­rü­nür lez­yon­lar iyi­leş­tik­ten ay­lar hat­ta yıl­lar son­ra nor­mal epi­tel­yum içe­ri­sin­de vi­ral ge­nom­lar sap­ta­na­bil­mek­te­dir.1

Gö­rü­nür lez­yon­la­rın iyi­leş­me­si, sağ­lam gö­zü­ken do­ku­lar­da vi­rü­sün bu­lun­ma­dı­ğı an­la­mı­na gel­me­ye­ce­ği için, te­da­vi ile HPV en­fek­si­yo­nu­nun era­di­kas­yo­nun­dan zi­ya­de lez­yon­la­rın çı­ka­rıl­ma­sı ya da kim­ya­sal ve­ya fi­zik­sel ola­rak tah­rip edil­me­si amaç­la­nır.1Gü­nü­müz­de bun­la­rın ya­nısı­ra im­mü­no­lo­jik te­da­vi yön­tem­le­ri de mev­cut­tur. An­cak bir te­da­vi yön­te­mi­nin di­ğe­ri­ne üs­tün­lü­ğü gös­te­ri­le­me­miş­tir .1,4,8Kon­di­lom­la­rın bu­lun­du­ğu böl­ge­le­rin özel­lik­le­ri­ne gö­re ter­cih edi­le­cek te­da­vi yön­tem­le­ri fark­lı ola­bi­lir .2

Te­da­vi son­ra­sın­da %30 ile 70 ora­nın­da re­kür­rens iz­le­ne­bil­mek­te­dir.8Ge­ni­tal kon­di­lo­mu olan has­ta­la­rın cin­sel part­ner­le­ri­nin HPV en­fek­si­yo­nu açı­sın­dan de­ğer­len­di­ril­me­si ve te­da­vi edil­me­si has­ta­nın yö­ne­ti­mi açı­sın­dan çok da şart de­ğil­dir çün­kü re­kür­rens­ler­de re­en­fek­si­yo­nun rol oy­na­dı­ğı dü­şü­nül­me­mek­te­dir.2,4

Kim­ya­sal Ajan­lar

Ge­ni­tal kon­di­lom­la­rın te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lan kim­ya­sal ajan­lar po­do­fi­lin, trik­lo­ro­ase­tik asit (TCA) ve 5-flo­ro­ura­sil (5-FU)/ epi­nef­rin jel­dir.3

Po­do­fi­lin

Po­dophy­llum pel­ta­tum eks­tre­si olan po­do­fi­lin, an­ti­mi­to­tik bir ajan olan po­dophy­llo­to­xin içe­rir.4Hüc­re sik­lu­su­nu me­ta­faz­da dur­du­ra­rak hüc­re ölü­mü­ne se­bep olur.4To­pi­kal %25’lik po­do­fi­lin so­lüs­yo­nu tek ajan ola­rak haf­ta­da bir ve­ya iki de­fa kul­la­nıl­dı­ğın­da %20-50 ora­nın­da ba­şa­rı­lı ola­bil­mek­te­dir.14So­lüs­yon sa­de­ce lez­yon üze­ri­ne uy­gu­la­nır; ku­ru­ma­sı bek­le­nir ve da­ha son­ra 6 sa­at geç­me­den yı­ka­nır.8

Öte yan­dan kim­ya­sal ya­nık­la­ra yol aça­ca­ğı için ser­viks, va­jen, üret­ra ve pe­ria­nal böl­ge­ye as­la uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.4Te­ra­to­je­nik et­ki gös­te­re­bi­le­ce­ğin­den po­do­fi­li­nin ge­be­lik­te uy­gu­lan­ma­sı kon­tr­en­di­ke­dir.4Yan et­ki ola­rak ha­fif cilt irri­tas­yo­nu, ba­zen ül­se­ras­yon ve ağ­rı gö­rü­le­bi­lir.8Ge­niş alan­la­ra ve­ya mu­ko­zal yü­zey­le­re ya­pı­lan uy­gu­la­ma­lar­da, ya da cilt üze­rin­de yı­kan­ma­dan uzun sü­re­li bı­ra­kıl­dı­ğın­da bu­lan­tı, kus­ma, ateş, böb­rek yet­mez­li­ği, ile­us, lö­ko­pe­ni, nö­ro­tok­si­si­te gi­bi cid­di sis­te­mik yan et­ki­le­re yol aça­bi­lir.8,15

Po­do­fi­li­ne ben­zer bir ajan olan %0,5’lik po­do­fi­lox (po­dophy­llo­to­xin) has­ta ta­ra­fın­dan ken­di ken­di­ne uy­gu­la­na­bi­lir.8Üç gün bo­yun­ca gün­de iki kez lez­yon üze­ri­ne uy­gu­la­nır; ta­ki­ben 4 gün din­len­di­ri­lir. Bu te­da­vi sik­lu­su lez­yon kay­bo­lun­ca­ya ka­dar 4 ke­re­ye ka­dar tek­rar edi­le­bi­lir.4Uy­gu­la­ma ba­şı­na ilaç mik­ta­rı 0,5 mL’yi, uy­gu­la­ma ala­nı ise 10 cm2’yi geç­me­me­li­dir.8

Trik­lo­ro­ase­tik Asit (TCA) ve­ya Bik­lo­ro­ase­tik Asit (BCA)

%80-90’lık TCA pro­te­in­le­rin ko­agu­las­yo­nu­na yol aça­rak kon­di­lom­la­rı tah­rip eder.8Bik­lo­ro­ase­tik asit de ay­nı şe­kil­de et­ki gös­te­rir. Te­da­vi oran­la­rı ve yan et­ki­ler po­do­fi­lin ile ben­zer­dir. Pa­muk­lu çu­buk ile di­rekt ola­rak lez­yo­nun üze­ri­ne sü­rü­lür. Bu uy­gu­la­ma haf­ta­da 1-3 kez ol­mak üze­re 4-6 haf­ta sü­re ile tek­rar­la­na­bi­lir.4,16Po­do­fi­li­nin ak­si­ne, mu­ko­zal lez­yon­lar­da ve ge­be­lik­te kul­la­nı­la­bi­lir.4,8Uy­gu­la­ma es­na­sın­da et­raf­ta­ki sağ­lam cilt krem ve­ya jel sü­rü­le­rek ko­ru­na­bi­lir.8TCA ile %70 ora­nın­da te­da­vi ba­şa­rı­sı bil­di­ril­miş­tir.17

5-Flo­ro­ura­sil (5-FU)/Epi­nef­rin Jel

FU bir pri­mi­din an­ti­me­ta­bo­li­ti­dir. De­ok­si­uri­di­lik asi­tin me­ti­las­yo­nu­nu en­gel­le­ye­rek DNA sen­te­zi­ni bo­zar; do­la­yı­sıy­la hüc­re ölü­mü­ne yol açar.85-FU ve epi­nef­rin içe­ren jel lez­yon içe­ri­si­ne sı­kı­lır. Haf­ta­da 1 kez ol­mak üze­re 6 haf­ta bo­yun­ca uy­gu­la­na­bi­lir.8Yan et­ki­le­ri ve FDA (Fo­od and Drug Ad­mi­nis­tra­ti­on) onay­lı ol­ma­ma­sı ne­de­niy­le pra­tik­te çok sık kul­la­nıl­ma­mak­ta­dır.4

İm­mü­no­lo­jik Te­da­vi

İm­mü­no­mo­du­la­tör ajan­lar­dan imi­kui­mod ve in­ter­fe­ron-a ge­ni­tal kon­di­lom­la­rın te­da­vi­sin­de kul­la­nıl­mak­ta­dır.8Si­ne­ka­te­kin­ler ile ya­pı­lan ça­lış­ma­lar da umut ve­ri­ci­dir.18

İmi­ku­i­mod (Aldara Krem )

İmi­ku­i­mod (Al­da­ra) lo­kal si­to­kin in­dük­si­yo­nu ya­pa­rak im­mün ya­nı­tı po­zi­tif yön­de mo­di­fi­ye eder.4,8,19%5’lik krem şek­lin­de to­pi­kal ola­rak uy­gu­la­nır. Kon­di­lom­la­rın te­da­vi­sin­de %72-84 ora­nın­da et­ki­li­dir; %5-19 ora­nın­da re­kür­rens ge­li­şe­bi­lir.5,15İmi­ku­i­mod te­da­vi­si ile lez­yon ta­ma­men kay­bol­ma­sa bi­le kü­çü­le­bi­lir.8Ge­ni­tal kon­di­lom­lar dı­şın­da vul­var ve anal in­tra­epi­tel­yal ne­op­la­zi­le­rin te­da­vi­sin­de de imi­kui­mod kul­la­nı­la­bil­mek­te­dir.20

İmi­ku­i­mod mu­ko­zal yü­zey­le­re uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.4Krem lez­yon üze­ri­ne uy­gu­la­nır ve 6-10 sa­at son­ra yı­ka­nır.4Ev­de has­ta ta­ra­fın­dan haf­ta­da 3 kez ken­di ken­di­ne sü­rü­le­bi­lir. Uy­gu­la­ma mak­si­mum 16 haf­ta sü­rer.4,8En be­lir­gin yan et­ki­si ha­fif – or­ta de­re­ce­de lo­kal eri­tem oluş­tur­ma­sı­dır.8Sis­te­mik yan et­ki­le­ri yok­tur ve ge­be­lik ka­te­go­ri­si C’dir.4

İn­ter­fe­ron-a

İn­ter­fe­ron-a sis­te­mik ola­rak ve­ya lez­yon içe­ri­si­ne uy­gu­la­na­bi­lir an­cak ano­ge­ni­tal kon­di­lom­la­rın te­da­vi­sin­de Fo­od and Drug Ad­mi­nis­tra­ti­on (FDA) ta­ra­fın­dan onay­lan­ma­mış­tır.8Kli­nik pra­tik­te sık uy­gu­lan­ma­sa da, cer­ra­hi ek­siz­yon ve­ya des­trük­tif te­da­vi­ler son­ra­sın­da lo­kal ve­ya sis­te­mik kul­la­nım ile re­kür­rens­le­rin aza­la­bi­le­ce­ği gös­te­ril­miş­tir.8Ge­be­lik­te kon­tr­en­di­ke­dir.4Sis­te­mik yan et­ki­le­re yol aça­bi­lir; 3 haf­ta­dan uzun sü­ren te­da­vi­ler­de lö­ko­pe­ni ve ka­ra­ci­ğer en­zim­le­rin­de yük­sel­me gö­rü­le­bi­lir.15

Si­ne­ka­te­kin­ler

Si­ne­ka­te­kin­ler (ör­ne­ğin Ve­re­gen), has­ta ta­ra­fın­dan ken­di ken­di­ne to­pi­kal ola­rak uy­gu­la­na­bi­len bit­ki­sel ajan­lar­dır. Si­ne­ka­te­kin­le­rin ak­tif içe­ri­ği olan ku­ne­ka­te­kin, ka­te­kin ve di­ğer ye­şil çay bi­le­şen­le­ri­nin bir ka­rı­şı­mı­dır. Ke­sin ol­ma­mak­la bir­lik­te ka­te­ki­nin an­ti­vi­ral et­ki­si­nin ya­nısı­ra hem an­ti­ok­si­dan hem de im­mü­ni­te­yi güç­len­di­ri­ci et­ki­le­ri ol­du­ğu dü­şü­nül­mek­te­dir.21Ve­re­gen krem gün­de 3 kez tüm lez­yon­lar kay­bo­lun­ca­ya ka­dar ya da mak­si­mum 16 haf­ta sü­re ile ano­ge­ni­tal kon­di­lom­lar üze­ri­ne uy­gu­la­nır. Bu te­da­vi ile re­kür­rens ris­ki %10’dan da­ha az­dır.18Ka­şın­tı, eri­tem, ağ­rı, inf­la­mas­yon ve ül­se­ras­yon gi­bi lo­kal yan et­ki­ler bil­di­ril­miş­tir. Ge­be­lik­te kul­la­nı­mı­na iliş­kin ye­ter­li bil­gi yok­tur. 18 yaş üze­ri er­kek ve ka­dın­lar­da eks­ter­nal ge­ni­tal ve pe­ria­nal kon­di­lom­la­rın te­da­vi­si için kul­la­nı­mı, FDA ta­ra­fın­dan onay­lan­mış­tır.4

Cer­ra­hi Te­da­vi

Ab­la­tif ve­ya ek­siz­yo­nel cer­ra­hi te­da­vi, me­di­kal te­da­vi­ye ya­nıt ver­me­yen ol­gu­lar­da ve­ya cer­ra­hi ola­rak çı­ka­rıl­ma­ya mü­sa­it kon­di­lom­lar­da uy­gu­lan­mak­ta­dır.8Kri­yo­te­ra­pi ve elek­tro­ko­te­ri­zas­yon ofis iş­le­mi ola­rak uy­gu­la­na­bi­lir­ken, la­zer ve ek­siz­yo­nel te­da­vi için ame­li­yat­ha­ne şart­la­rı­na ih­ti­yaç var­dır.

Kri­yo­te­ra­pi

Kri­yo­te­ra­pi iş­le­mi ge­nel­lik­le sı­vı nit­ro­je­nin lez­yon üze­ri­ne püs­kür­tül­me­si ve­ya nit­röz ok­sit ile so­ğu­tul­muş kri­yop­rob­la­rın lez­yon üze­ri­ne uy­gu­lan­ma­sı ile ger­çek­leş­ti­ri­lir.8Bu iş­lem ge­be­lik­te de gü­ven­li bir şe­kil­de kul­la­nı­la­bi­lir.4Uy­gu­la­ma es­na­sın­da ağ­rı ve son­ra­sın­da inf­la­mas­yon yan et­ki ola­rak gö­rü­le­bi­lir. 3 ay içe­ri­sin­de te­da­vi ba­şa­rı­sı %63-92 ola­rak bil­di­ril­miş­tir.8An­cak te­da­vi­den 6 ay son­ra %38-73’e va­ran oran­lar­da re­kür­rens iz­le­ne­bi­lir.15Te­da­vi ba­şa­rı­sız­lı­ğın­da uy­gu­la­ma tek­rar edi­le­bi­lir. Nit­röz ok­sit va­ji­nal lez­yon­lar­da kul­la­nıl­maz an­cak ser­vi­kal lez­yon­lar­da ter­cih edi­lir.8

Elek­tro­ko­te­ri­zas­yon

Fi­zik­sel ab­la­tif yön­tem­ler­den bi­ri de elek­tro­ko­te­ri­zas­yon­dur.3Skar do­ku­su oluş­tu­ra­bi­le­ce­ği için çok ter­cih edi­len bir yön­tem de­ğil­dir. Ay­rı­ca ağ­rı­lı bir iş­lem ol­du­ğun­dan anes­te­zi ge­rek­ti­rir.3

La­zer Te­da­vi­si

Kon­di­lom­lar­da CO2ve­ya NDYag la­zer uy­gu­la­na­bil­mek­te­dir, an­cak ame­li­yat­ha­ne şart­la­rı ve anes­te­zi ge­rek­ti­rir. Kol­pos­ko­pi ile iş­le­min yön­len­di­ril­me­si da­ha ya­rar­lı olur. La­zer ısı ener­jisi­ne dö­nü­şür ve kon­di­lom­la­rın va­po­ri­zas­yo­nu­na yol aça­rak des­trük­tif te­da­vi uy­gu­lar.8Do­ku ha­ra­bi­ye­ti 1 mm’den de­rin ol­ma­ma­lı­dır.8Bi­rin­ci yıl so­nun­da te­da­vi ba­şa­rı­sı %100’e yak­laş­ma­sı­na kar­şın da­ha son­ra %45 ora­nın­da ge­li­şe­bil­mek­te­dir.22En önem­li yan et­ki skar olu­şu­mu ve ağ­rı­dır. De­za­van­ta­jı, ma­li­ye­tin yük­sek ol­ma­sı­dır.

Ek­siz­yo­nel Yön­tem­ler

Bis­tü­ri ya da ma­kas­la ek­siz­yon, anes­te­zi ge­rek­ti­rir ve en­fek­si­yon ve ka­na­ma gi­bi cer­ra­hi risk­ler ta­şır. Üçüncü ay so­nun­da te­da­vi ba­şa­rı­sı %36’dır.22An­cak ek­siz­yon­dan 1 yıl son­ra has­ta­la­rın %19-29’un­da re­kür­rens iz­le­ne­bi­lir.15Lez­yon cilt se­vi­ye­si­ne ka­dar ek­si­ze edi­le­rek di­bi ko­te­ri­ze edi­lir.8Sub­kü­tan ve­ya sub­mu­köz yağ do­ku­su­nun ko­te­ri­zas­yo­nu strik­tür­le­re yol aça­bi­lir.8Bu te­da­vi yön­te­mi­nin avan­ta­jı pa­to­lo­jik ta­nı şan­sı­nın ol­ma­sı­dır.

Ge­be­ler­de do­ğum ka­na­lın­da­ki bü­yük kon­di­lom­lar yu­mu­şak do­ku dis­to­si­si­ne yol aça­bi­lir. Böy­le lez­yon­lar­da ag­re­sif cer­ra­hi te­da­vi ge­re­kir, ya da do­ğum şek­li ola­rak se­zar­yen ter­cih edi­le­bi­lir. Gü­nü­müz­de­ki li­te­ra­tür bil­gi­le­ri­ne gö­re do­ğu­mun iler­le­me­si­ne en­gel ol­ma­yan lez­yon­la­rın var­lı­ğı, ye­ni­do­ğa­na bu­laş­ma ris­ki­ni azalt­mak adı­na se­zar­yen için en­di­kas­yon teş­kil et­mez.12

LE­EP (Lo­op Elec­tro­sur­gi­cal Ex­ci­sio­nal Pro­ce­du­re)

LE­EP, pe­ri­ne­al kon­di­lom­la­rın te­da­vi­sin­de kul­la­nı­la­bi­le­cek yön­tem­ler­den bi­ri­dir.4Ek­siz­yon için la­zer ve­ya elek­tro­ko­agü­las­yon kul­la­nıl­dı­ğın­da olu­şan du­man­da HPV DNA par­ti­kül­le­ri tes­pit edil­me­si­ne rağ­men vi­rüs­le­rin can­lı­lı­ğı­nı ko­ru­yup ko­ru­ma­dı­ğı bi­lin­me­mek­te­dir, an­cak yi­ne de cer­rah­la­rın vi­rüs par­ti­kül­le­ri­nin ge­çi­şi­ni en­gel­le­yen ko­ru­yu­cu mas­ke kul­lan­ma­la­rı öne­ril­mek­te­dir.4İş­lem sı­ra­sın­da anes­te­zi ge­re­kir. Bu te­da­vi yön­te­mi­nin baş­lı­ca yan et­ki­le­ri geç ka­na­ma­lar ve skar olu­şu­mu­dur.4Ser­viks ha­ri­ci lez­yon­lar­da %90-96 ora­nın­da ba­şa­rı bil­di­ril­mek­te­dir.4

Ul­tra­so­nik As­pi­ras­yon

CU­SA (ca­vit­ron ul­tra­so­nic as­pi­ra­tor) kon­di­lom­lu do­ku­yu par­ça­la­ya­rak as­pi­re et­mek için ul­tra­so­nog­ra­fik tek­no­lo­ji­yi kul­la­nır. Epi­tel al­tın­da­ki do­ku­yu ze­de­le­mez an­cak as­pi­re edi­len do­ku­nun pa­to­lo­jik ola­rak in­ce­len­me­si müm­kün ol­ma­ya­bi­lir.23

To­pi­kal An­ti­mik­ro­bi­yal Te­da­vi

Bu amaç­la si­do­fo­vir ve BCG (ba­cil­lus Cal­met­te-Gue­rin) kul­la­nıl­mak­ta­dır an­cak her iki aja­nın da ge­nel ka­bul gör­me­si için da­ha çok ça­lış­ma­la­ra ih­ti­yaç var­dır.24,25

İn­fra­red Ko­agü­las­yon

Bu yön­tem prob içe­ri­sin­den ge­çen in­fra­red ışı­nın fo­kus­lan­ma­sıy­la do­ku ko­agü­las­yo­nu­na ne­den olur. Ano­ge­ni­tal kon­di­lom­la­rın ab­las­yo­nun­da, ay­rı­ca he­mo­ro­id­le­rin te­da­vi­sin­de ve döv­me­le­rin çı­ka­rıl­ma­sın­da ka­bul gör­müş bir uy­gu­la­ma­dır. %82 ora­nın­da ba­şa­rı bil­di­ril­miş­tir.26

Kom­bi­ne Te­da­vi

Kür oran­la­rı­nı art­tır­mak ve re­kür­rens­le­ri ön­le­ye­bil­mek için, des­trük­tif te­da­vi­ler, im­mün mo­dü­la­tör te­da­vi­ler ve cer­ra­hi te­da­vi­le­rin çe­şit­li kom­bi­nas­yon­la­rı kul­la­nı­la­rak ya­pı­lan ça­lış­ma­lar, bun­la­rın tek yön­tem ile te­da­vi­ye üs­tün­lü­ğü­nü gös­te­re­me­miş­tir. An­cak di­renç­li ol­gu­lar­da im­münmo­dü­la­tör ha­ri­ci me­di­kal te­da­vi­ler (ör­ne­ğin TCA) ile bir­lik­te lez­yon­lar içe­ri­si­ne in­ter­fe­ron uy­gu­la­na­bi­lir.16

TE­DA­Vİ SON­RA­SI BA­KIM VE TA­KİP

Te­da­vi­yi ta­ki­ben anal­je­zik­ler, otur­ma ban­yo­la­rı ve ra­hat ça­ma­şır­la­rın ter­cih edil­me­si has­ta­nın ağ­rı­sı­nı azal­tır ve iyi­leş­me­yi hız­lan­dı­rır. Kli­nik iyi­leş­me sağ­la­nın­ca­ya ka­dar cin­sel ak­ti­vi­te kı­sıt­la­nır. İlk kon­trol mu­aye­ne 3-6 ay son­ra­sı­na plan­la­na­bi­lir, da­ha son­ra ise ru­tin ji­ne­ko­lo­jik kon­trol mu­aye­ne prog­ra­mı uy­gu­la­nır. An­cak im­mü­ni­te­si bas­kı­lan­mış ol­gu­lar­da re­kür­rens ris­ki­nin yük­sek ol­ma­sın­dan do­la­yı da­ha sık kon­trol­ler ge­rek­li­dir.

GE­Nİ­TAL KON­Dİ­LOM­LA­RIN ÖN­LEN­ME­Sİ

Ba­ri­yer Yön­tem­ler

Cin­sel iliş­ki es­na­sın­da kul­la­nı­lan kon­dom ve ben­ze­ri ba­ri­yer yön­tem­ler ge­çi­şi azalt­sa da ta­ma­men ön­le­ye­mez.3

HPV Aşı­la­rı

hpv-asisi

HPV en­fek­si­yon­la­rı­nı ön­le­me­ye yö­ne­lik ola­rak iki çe­şit aşı ge­liş­ti­ril­miş­tir:

-Ku­ad­ri­va­lan aşı; HPV tip 6, 11, 16, 18 ’e kar­şı (Gar­da­sil)

-Bi­va­lan aşı; HPV tip 16 ve 18’e kar­şı (Cer­va­rix)

9-26 yaş­lar ara­sın­da uy­gu­lan­ma­sı öne­ri­len bu aşı­lar HPV en­fek­si­yon­la­rı­nın pri­mer ön­le­mesin­de ya­rar­lı­dır; an­cak kon­di­lom te­da­vi­si ya da te­da­vi son­ra­sın­da re­kür­rens­le­rin ön­len­me­si için kul­la­nıl­ma­la­rı de­ney­sel olup gü­nü­müz­de öne­ril­me­mek­te­dir.4,16

KAY­NAK­LAR

1.Ken­nedy CM, Bo­ard­man LA. New ap­pro­ac­hes to ex­ter­nal ge­ni­tal warts and vul­var in­tra­epit­he­li­al ne­op­la­si­a. Clin Obs­tet Gyne­col 2008; 51:518-526.

2. Cen­ters for Di­sea­se Con­trol and Pre­ven­ti­on. Se­xu­ally Trans­mit­ted Di­sea­ses Tre­at­ment Gu­ide­li­nes, 2006. MMWR 2006; 55 (RR-11):1-94.

3. Gall SA. Fe­ma­le ge­ni­tal warts: glo­bal trends and tre­at­ments. In­fect Dis Obs­tet Gyne­col 2001; 9:149-154.

4. Ma­yea­ux EJ, Dun­ton C. Mo­dern ma­na­ge­ment of ex­ter­nal ge­ni­tal warts. Jo­ur­nal of Lo­wer Ge­ni­tal Tract Di­sea­se 2008; 12:185-192.

5. Gun­ter J. Ge­ni­tal and pe­ria­nal warts: new tre­at­ment op­por­tu­ni­ti­es for hu­man pa­pil­lo­ma vi­rus in­fec­ti­on. Am J Obs­tet Gyne­col 2003; 189:S3-S11.

6. Kod­ner CM, Nas­raty S. Ma­na­ge­ment of ge­ni­tal warts. Am Fam Physi­ci­an 2004; 70:2335-2342.

7. Arany I, Rady P, Tyring SK. Al­te­ra­ti­ons in cyto­ki­ne/an­ti­on­co­ge­ne ex­pres­si­ons in skin le­si­ons cau­sed by ‘low risk’ types of hu­man pa­pil­lo­ma­vi­rus. Vi­ral Im­mu­nol 1993; 6:255-265.

8. Bre­en E, Ble­day R. Cond­ylo­ma­ta ac­cu­mi­na­ta. Up­To­Da­te Desk­top 17.3: 2009.

9. Mas­sad LS, Sil­ver­berg MJ, Sprin­ger G, et al. Ef­fect of an­ti­ret­ro­vi­ral the­rapy on the in­ci­den­ce of ge­ni­tal warts and vul­var ne­op­la­si­a among wo­men with the hu­man im­mu­no­def­fi­ci­ency vi­rus. Am J Obs­tet Gyne­col 2004; 190:1241-1248.

10. Min­koff HL, Ei­sen­ber­ger-Ma­tit­ya­hu D, Feld­man J, et al. Pre­va­len­ce and in­ci­den­ce of gyne­co­lo­gic di­sor­ders among wo­men in­fec­ted with hu­man im­mu­no­def­fi­ci­ency vi­rus. Am J Obs­tet Gyne­col 1999; 180:824-836.

11. Pa­ka­ri­an F, Ka­ye J, Ca­son J, et al. Can­cer as­so­cia­ted hu­man pa­pil­lo­ma­vi­ru­ses: pe­ri­na­tal trans­mis­si­on and per­sis­ten­ce. Br J Obs­tet Gyne­col 1994; 101:514-517.

12. Sil­ver­berg MJ, Thor­sen P, Lin­de­berg H, et al. Cond­ylo­ma in preg­nancy is strongly pre­dic­ti­ve of ju­ve­ni­le-on­set re­cur­rent res­pi­ra­tory pa­pil­lo­ma­to­sis. Obs­tet Gyne­col 2003; 101:645-652.

13. Co­le­man N, Bir­ley HD, Ren­ton AM, et al. Im­mu­no­lo­gi­cal events in re­res­sing ge­ni­tal warts. Am J Clin Pat­hol 1994; 102:768-774.

14. Gree­ne I. The­rapy for ge­ni­tal warts. Der­ma­tol Clin 1992; 10:253-267.

15. Wi­ley DJ, Do­ug­las JM, Be­ut­ner K, et al. Ex­ter­nal ge­ni­tal warts: di­ag­no­sis, tre­at­ment and pre­ven­ti­on. Clin In­fect Dis 2002; 35 (suppl 2):S210-224.

16. Ca­ru­si DA, Gar­ner EI­O. Tre­at­ment of vul­var and va­gi­nal warts. Up­To­Da­te Desk­top 17.3: 2009.

17. Ab­dul­lah An, Walz­man M, Wa­de A. Tre­at­ment of ex­ter­nal ge­ni­tal warts com­pa­ring cryot­he­rapy (li­qu­id nit­ro­gen) and trich­lo­ro­ace­tic acid. Sex Transm Dis 1993; 20:344-345.

18. Tat­ti S, Swi­ne­hart JM, Thie­lert C, et al. Si­ne­cat­hec­hins, a de­fi­ned gre­en te­a ex­tract in the tre­at­ment of ex­ter­nal ano­ge­ni­tal warts: a ran­do­mi­zed con­trol­led tri­al. Obs­tet Gyne­col 2008; 111:1371-1379.

19. Ed­wards L, Fe­renczy A, Eron L, et al. Self-ad­mi­nis­tra­ted to­pi­cal 5% imi­qui­mod cre­am for ex­ter­nal ano­ge­ni­tal warts. Arch Der­ma­tol 1998; 134:25-30.

20. Van Se­ters M, van Be­ur­den M, ten Ka­te FJ, et al. Tre­at­ment of vul­var in­tra­epit­he­li­al ne­op­la­si­a with to­pi­cal imi­qui­mod. NEJM 2008; 358:1465-1473.

21. Melt­zer SM, Monk BJ, Te­wa­ri KS. Gre­en te­a ca­tec­hins for tre­at­ment of ex­ter­nal ge­ni­tal warts. Am J Obs­tet Gyne­col 2009; 200:233.e1-7.

22. Maw RD. Tre­at­ment of ano­ge­ni­tal warts. Der­ma­tol Clin 1998; 16:829-834.

23. Ra­der JS, Lea­ke JF, Dil­lon MB, et al. Ul­tra­so­nic sur­gi­cal as­pi­ra­ti­on in the tre­at­ment of vul­var di­sea­se. Obs­tet Gyne­col 1991; 77:573-576.

24. Sno­eck R, Bos­sens M, Pa­rent D, et al. Pha­se II do­ub­le-blind pla­ce­bo-con­trol­led study of the sa­fety and ef­fi­ci­ency of ci­do­fo­vir to­pi­cal gel for the tre­at­ment of pa­ti­ents with hu­man pa­pil­lo­ma­vi­rus in­fec­ti­on. Clin In­fect Dis 2001; 33:597-602.

25. Boh­le A, Butt­ner H, Joc­ham D. Pri­mary tre­at­ment of cond­ylo­ma­ta ac­cu­mi­na­ta with vi­ab­le ba­cil­lus Cal­met­te-Gue­rin. J Urol 2001; 165:834-836.

26. Be­kassy Z, Wes­trom L. In­fra­red co­agu­la­ti­on in the tre­at­ment of cond­ylo­ma ac­cu­mi­na­ta in the fe­ma­le ge­ni­tal tract. Sex Transm Dis 1987; 14:209-212

 

WeCreativez WhatsApp Support
Anında Randevunuzu oluşturabilirsiniz...
Merhabalar, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?